Latitude 6 ละติจูดที่ 6

Latitude 6 ละติจูดที่ 6


HD |   หนังไทย

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่หน่วยงานด้านความมั่นคงอย่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างการเรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ตลอดจนสังคมพหุวัฒนธรรมในดินแดนปลายสุดด้ามขวาน เพื่อสร้างสันติสุขให้บังเกิดต่อไป


วีดีโอหลักTop